Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wat zijn deze algemene voorwaarden?

In deze algemene Voorwaarden worden de voorwaarden uiteengezet waarop Kafé Keramiek (het “bedrijf”) diensten levert en een persoon toestaat om lid van het atelier te worden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van het open access atelier en op alle aanvragen voor lidmaatschap van het atelier.

 

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u geen lid worden of een aanvraag indienen om lid te worden van het open access atelier.

 

In de Algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

“Les” betekent elke georganiseerde en begeleide sessie voor leden waarvoor een extra vergoeding kan worden gevraagd; “les deelnemer” verwijst naar elk lid dat betaalt voor lessen; “bedrijf” betekent Kafé Keramiek; “lid” betekent elke persoon die een aanvraag voor het lidmaatschap heeft ingevuld en ingediend via het registratieformulier, hetzij via de website, hetzij persoonlijk, en wiens aanvraag is aanvaard door het bedrijf; “lidmaatschap” betekent lidmaatschap van het atelier die de voordelen en verplichtingen bevat die zijn uiteengezet in deze algemene voorwaarden; “open access atelier-lid” verwijst naar elk lid dat betaalt voor open atelier-tijd; “registratieformulier” betekent het online- of papieren formulier dat moet worden ingevuld door een persoon die lid wil wordt van het atelier. “Open access atelier” betekent de momenten van Open Access Atelier van het bedrijf Kafé Keramiek in de Baron Ruzettelaan 306, 8310 Brugge. “Algemene voorwaarden” betekent deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn opgenomen in het registratieformulier.

Kafé Keramiek kan deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden, hetzij door een e-mail te sturen en/of door een bericht in het atelier te plaatsen. Door de diensten te blijven gebruiken nadat er wijzigingen in deze Algemene voorwaarden zijn aangebracht en aan u zijn medegedeeld, gaat u ermee akkoord met dergelijke wijzigingen.

U kunt op elk moment de meest recente versie van onze algemene voorwaarden bekijken door op de koppeling “algemene voorwaarden” onderaan de website te klikken. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de huidige algemene voorwaarden.

Lidmaatschap

 Een persoon zal pas lid worden van het atelier als hij het registratieformulier heeft ingevuld en zijn aanvraag voor lidmaatschap schriftelijk door het bedrijf is geaccepteerd. Op dat moment wordt het lid geacht onherroepelijk akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

Als een lid van het atelier een gast meebrengt voor een sessie of les, dan moet de gast voor de aanvang ook lid worden of ingeschreven zijn voor de les, in overeenstemming met en onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Onder voorbehoud van wettelijke annuleringsvoorwaarden, kunnen betalingen voor lidmaatschappen en lessen niet worden terugbetaald, tenzij anders vermeld in deze algemene Voorwaarden.

Elk lid dat open atelier-tijd koopt, heeft het recht om het atelier maximaal 10 uur per week te gebruiken. Wekelijkse uren mogen niet worden overgedragen.

In het geval dat een lid extra open atelier-tijd wenst te gebruiken tijdens elke week, moet hij dat van te voren overeenkomen met het management van het atelier en deze aanvullende open atelier-tijd vooruit kopen in blokken van 5 uur. Elk uur wordt in rekening gebracht tegen 20% van het standaard contracttarief dat op dat lid van toepassing is.

Het aanbieden van aanvullende open atelier-tijd overeenkomstig voorwaarde 3.5 is afhankelijk van de beschikbaarheid van het atelier en ter beoordeling van het management van de Studio. Het is geen enkel lid toegestaan ​​om gedurende zes maanden aanvullende open atelier-tijd te gebruiken voor meer dan 10 uur.

Lidmaatschapskosten moeten worden betaald in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, ongeacht of het lid de faciliteiten van het atelier gebruikt of niet.

Lidmaatschapskosten kunnen worden verhoogd. Leden moeten ten minste 10 werkdagen van tevoren op de hoogte worden gesteld van een eventuele verhoging van het lidmaatschap.

Een lid mag geen lessen in het atelier bijwonen zonder eerst de betreffende les of initiatie te boeken en te betalen.

Om een lidmaatschap of een les of initiatie te reserveren dient het bedrag op het moment van boeken betaald te worden. Annuleringen moeten worden gemaakt in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden hieronder.

Cadeaubonnen in elk bedrag zijn niet-terugbetaalbaar. Als een lidmaatschap of lessenreeks wordt gekocht en slechts een deel wordt gebruikt, is er geen restitutie beschikbaar voor de resterende sessies.

Een lid kan alleen cadeaubonnen kopen voor andere leden.

Details over open atelier-prijzen en lessenreeks-prijzen zijn beschikbaar op de website of rechtstreeks in het atelier. Het zijn prijzen die van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

Betalingsvoorwaarden

Volledige betaling bij boeking.

Lessenreeksen zijn, wanneer de reeks gestart is, niet-overdraagbaar en kunnen niet worden gedeel.

Lidmaatschappen, zodra het contract is gestart, zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden gedeeld.

Het bedrijf accepteert geen buitenlandse betalingen.

 

Openingsuren Open access atelier

 Kafé Keramiek heeft het recht om de openingsuren te wijzigen. Details van de openingsuren vind je terug op de website en zullen geregeld geupdate worden.

Het atelier zal 1 maand per jaar gesloten zijn en Kafé Keramiek heeft het recht om extra periodes te sluiten.

 

 Boekingen en annulaties

Annulatievoorwaarden:

  • 2 weken voor initiatie/lessenreeks/start open access atelier full refund
  • Vanaf 2 weken voor start 50% refund, tenzij iemand anders jouw plaats kan innemen of omwille van medische redenen
  • 1 dag voor startdatum no refund, tenzij iemand anders jouw plaats kan innemen of omwille van medische redenen

 

Veiligheid en gezondheid

 Leden gebruiken het atelier op eigen risico met aandacht voor de gevaren van een atelier-omgeving, waaronder, het gebruik van scherpe gereedschappen en scherpe randen, blootstelling aan giftige materialen, de gevaren van het gebruik van materialen en apparatuur bij hoge temperaturen, en de risico’s die gepaard gaan met het ademen van silicastof.

Elk lid van het open access atelier moet de gezondheids- en veiligheidsinformatie lezen.

Elk lid moet zich te nallen tijde houden aan alle gezondheids- en veiligheidsinstructies die door het personeel van het bedrijf worden gegeven.

Elk lid is verplicht om alle oppervlakken schoon te houden van klei en glazuur en alle gebieden inclusief de vloer rondom zijn werkplek grondig schoon te maken voordat hij zijn sessie voltooit. Dit is om de risico’s voor leden te minimaliseren door het inademen van klei en glazuurstof.

In het belang van hygiëne is  voedsel niet toegestaan ​​in het atelier. Met uitzondering van blindengeleidehonden, zijn huisdieren niet toegestaan ​​in het atelier.

In het geval van een brand, wordt de leden gevraagd om hun weg te vinden naar de dichtstbijzijnde beschikbare uitgang.

Roken is verboden in het atelier.

Gebruik van faciliteiten

 Een Lid heeft het recht om de faciliteiten van het atelier te gebruiken tijdens de openingsuren en onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden op voorwaarde dat het bedrijf ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving alle of een deel van zijn faciliteiten kan intrekken voor periode omtrent schoonmaak, reparatie , wijzigingen of onderhoudswerkzaamheden of om andere redenen.

Kinderen jonger dan 16 jaar mogen alleen het atelier gebruiken en deelnemen aan een les als ze vergezeld worden door een volwassene. Leden jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben, in schriftelijke vorm, van een ouder of voogd.

Open access lidmaatschap omvat “redelijk gebruik” van glazuren verstrekt door het atelier en voor gebruik op stukken die alleen in het atelier zijn gemaakt. Externe glazuren of zelfgemaakte glazuren mogen niet in het atelier worden gebruikt, tenzij met voorafgaande toestemming van het management. Om toestemming te krijgen, moet het glazuur in samenwerking met een technicus of mentor worden getest om ervoor te zorgen dat er geen schade aan de ovens of aan het werk van andere leden wordt veroorzaakt.

Alle geglazuurde stukken worden gebakken op een speciaal gemaakte vuurbatting om te voorkomen dat ovens beschadigen door glazuur. Leden zijn aansprakelijk voor eventuele schade aan de ovenplaten veroorzaakt door onverantwoordelijk aangebrachte glazuren. Objecten waarbij het glazuur te dik werd aangebracht, worden niet gebakken.

Schoonmaak

 Alle leden moeten ten minste 15 minuten besteden aan het schoonmaken van het atelier aan het einde van elke sessie. Klei en glazuurgrondstoffen zijn giftig en mogen niet in het atelier worden achtergelaten. Werkplekken moeten proper worden achtergelaten of net zo proper als wanneer het lid is beginnen werken, inclusief het vloeroppervlak waarrond gewerkt werd.

Elk lid dat aan het einde van elke sessie 15 minuten lang niet wil of geen tijd heeft om het atelier schoon te maken, moet 20% meer lidmaatschapskosten betalen om de schoonmaaktijd van het personeel te dekken. Deze regeling houdt de kosten laag voor alle leden, aangezien de onderneming geen schoonmaakpersoneel in dienst heeft.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van het lid uit voor: dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers; fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Kafé Keramiek kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde lessen, lesgevers en / of apparatuur niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook.

Het bedrijf behoudt zich naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de timing, structuur en inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever en / of de beschikbaarheid van apparatuur. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen wordt veroorzaakt, behalve voor zover dit verlies wettelijk niet in staat is tot uitsluiting.

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die een lid op het studio-terrein of buiten de studio lijdt, behalve voor zover dit verlies, schade of letsel wettelijk niet kan worden uitgesloten.

Algemeen

Elk lid garandeert het bedrijf dat alle door hem verstrekte informatie juist is op het moment dat het aan het bedrijf wordt verstrekt. Elk lid is verplicht het bedrijf op de hoogte te stellen van elke verandering van huisadres of e-mailadres. Bij het ontbreken van dergelijke kennisgeving wordt aangenomen dat alle berichten binnen vijf dagen na verzending aan het laatste aan het bedrijf kenbaar gemaakte adres door het lid zijn ontvangen.

Het bedrijf behoudt zich het recht om de toegang tot het atelier te weigeren.

Het bedrijf kan het voordeel van deze Algemene Voorwaarden en het lidmaatschap van een lid op elk gewenst moment aan een derde overdragen zonder kennisgeving aan het Lid.

Het bedrijf kan met het lid communiceren via e-mail. Door een e-mailadres aan het bedrijf te verstrekken, stemt het lid in met het ontvangen van e-mailberichten van het bedrijf, waaronder mededelingen op grond van de algemene voorwaarden. Het lid accepteert ook het risico dat e-mail mogelijk geen veilig en vertrouwelijk communicatiemiddel is. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van communicatie met een lid per e-mail.

Leden moeten de richtlijnen van het atelier naleven die van tijd tot tijd aan hen kunnen worden gemeld en worden verzocht zich te houden aan alle aanwijzingen die het management van het atelier kan aangeven om de goede werking van het atelier te verzekeren voor het gemak van alle leden .

Alle marketing-, educatieve of andere materialen van welke aard dan ook die door het bedrijf en voor het atelier zijn geproduceerd en die ter beschikking van de leden van het atelier worden gesteld, blijven ten allen tijde eigendom van het bedrijf en zijn onderworpen aan het auteursrecht van het bedrijf.